SPIRTSIZ ICKILER

Abqora Qora Suyu 0.25 Lt....

YUKSEK ALKOQOLLU ICKILER

Viski 5 0,250 Lt Az

Viski 6* 0.25 Lt Suse ...

Viski 5 0,5Lt Az

Viski 6* 0.5 Lt Suse ...